အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုသစ္ႀကီး (ဂ်ပန္)

1 Mins read

  • 01-384493~5, 01-379106
  • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။