အိုအီးစီ အထူးကုဆေးခန်

  • 09-863 0336, 09-976 799335, 09-976 799336, 09-799 699112, 09-799 699113, 09-799 699114
  • အမှတ် 91/93၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လသာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။