အာေရာဂ်ံ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းႏွင့္ ေဆးေဂဟာ

1 Mins read

  • 09-43104163
  • အမွတ္ 16၊ ပညာလမ္းေထာင့္၊ ဗဟိုလမ္း၊ သီရိၿမိဳင္ဘူတာအနီး၊ 13 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။