ဟိုင်းတက် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-252513, 01-386990
  • အမှတ် 368၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။