သူ့ထက်ဝန်း ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-381285, 09-73168735
  • အမှတ် 261၊ 39-လမ်း (ထက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။