သုခ ေဆးခန္း

1 Mins read

  • 01-534074, 01-2305012
  • အမွတ္ 83/84၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ သုခကားမွတ္တိုင္အနီး၊ 9 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။