သီရိျပည့္စံု ကေလးေဆးကုခန္း

1 Mins read

  • 01-545451, 09-73239763
  • အမွတ္ 1552၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ 1 ရပ္ကြက္၊ ထူပါ႐ံု၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။