သီရိစန္ဒာ အထူးကုဆေးခန်း (3)

  • 09-73241864, 09-73090201
  • အမှတ် 219၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ 2 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။