သီတာမင်း အထူးကုဆေးခန်း

  • 01-246422
  • အမှတ် 398၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။