သာေကတေဒသႏၱရေဆးခန္း

  • 01-556839, 01-556870
  • ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ 1 ထူပါ႐ံု၊ 1 ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။