သာေကတအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး(႐ႈခင္းသာ)

1 Mins read

  • 01-450791, 01-450792
  • ဧရာ၀ဏ္လမ္းႏွင့္ ႐ႈခင္းသာလမ္းေထာင့္၊ သာေကတအ၀ိုင္းအနီး၊ 7 ရပ္ကြက္ (အေရွ႕)၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။