သဇင် အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-665981, 01-650763, 01-666429
  • အမှတ် 45/5၊ အခန်း 1၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။