သဇင်မြိုင် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-552618, 09-448026197
  • တိုက် C ၊ အခန်း 6၊ Delta ပလာဇာ၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။