သဃၤန္းကၽြန္း စံျပအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး

  • 01-579876, 01-579891
  • က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္း၊ ဆ/က ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။