လူထု ( Molecular & Diagnostic Centre)

1 Mins read

  • 01-220140, 01-2300247
  • အခန္း - A/101၊ ပထမထပ္၊ MAC တာ၀ါ 2 ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။