လမ်း (30)ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-246177, 01-371611, 01-371612
  • အမှတ် 191/193၊ လမ်း 30 (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။