လမင်း ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-30031
  • အမှတ် 249၊ မြေညီထပ်၊ 40 လမ်း (အပေါ်)၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။