လပ်ကီးစတား ဆေးကုခန်း

  • 01-536355, 09-73241356
  • တိုက် -D၊ အခန်း -6၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရွှေစံပါယ်ရိပ်မွန်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။