ရွှင်ပြသက်သာ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-5199261, 09-450033323
  • အခန်း 003၊ တိုက် 1၊ ကွမ်းခြံ 6 လမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ 4 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။