ရန္ကင္းေဒသႏၱရေဆးခန္း

  • 01-566482, 09-5048242
  • အမွတ္ 207၊ ရန္ရွင္းလမ္း၊ 12 လံုးတန္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။