ရတနာခင် ဆေးကုခန်း

  • 01-556062, 09-421085211
  • အမှတ် 285၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။