ယုဇန (ခ်င္းတြင္း) ေဆးကုခန္း

1 Mins read

  • 09-43176567, 09-8625784
  • အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္၊ ဇဂၤမလမ္း၊ အေနာ္မာ 7 ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။