မိုးစန္ဒာ အထူးကုဆေးခန်းနှင့်ဆေးဆိုင်

  • 09-258767357
  • အမှတ် 13/A၊ စံရိပ်ငြိမ် 2 လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။