မင်းမျိုးခိုင် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-252279
  • အမှတ် 142၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 35-လမ်းနှင့် 36-လမ်းကြား၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။