ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီး

1 Mins read

  • 01-222804~6, 01-222811
  • အမွတ္ 5၊ ဗဟုိလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။