ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ

  • +951554856
  • အမှတ် 32၊ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လမ်း၊ ဗိုလ်ချို 2 ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။