ပုလဲသီတာ ေဆး႐ံု

  • 01-215962, 01-222491, 01-227372
  • တိုက္ 81/82၊ ဗဟိုစည္အိမ္ရာ၊ ၀ါးတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။