ပါရမီ ဆေးရုံ

1 Mins read

  • +951 657227
  • အမှတ် 60 ၊ G-1၊ ပါရမီလမ်းသစ်(ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်အနီး)၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

Contact ပါရမီ ဆေးရုံ now...