န၀ေဒး

1 Mins read

  • 01-519523
  • တိုက္ 3၊ အခန္း-004/005၊ လႈိင္ရတနာအိမ္ယာ၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ 9 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။