န၀ေဒး အထူးကုေဆးခန္း

1 Mins read

  • 01-519523
  • အခန္း 004/005၊ တိုက္ 3၊ လႈိင္ရတနာအိမ္ယာ၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ 9 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။