န၀ရတ္ Co-op ေဆးကုခန္း

1 Mins read

  • 01-611010
  • အမွတ္ 8/7၊ 425၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ န၀ရတ္ေစ်းကပ္လ်က္၊ 8 ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။