နဒီလှိုင်း ဆေးခန်

1 Mins read

  • 01-2300242
  • အမှတ် 98၊ မြေညီထပ်၊ ဆင်မင်းလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။