ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းဆေးရုံ

  • +951584064
  • ပုလဲရတနာလမ်း၊ 26 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။