ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ဒေသန္တရဆေးခန်း

  • 01-590074
  • ပုလဲရတနာလမ်း၊ 26 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။