ဒဂုံဆိပ်ကမ်းဆေးရုံ

1 Mins read

  • +951592231
  • ကျန်စစ်သားလမ်းနှင့် ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းထောင့်၊ 87 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။