ဉာဏ္ထက္ အထူးကုေဆးခန္း

1 Mins read

  • အမွတ္ 106/108၊ ဗဟိုလမ္းေထာင့္၊ ပါရမီၤလမ္း၊ 16 ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။