ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံု

1 Mins read

  • 01-558437, 01-541795
  • အမွတ္ 38၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳိ ​1 ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။