ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ ဆေးရုံ

  • +9501557733, 01-545782, 01-541795
  • အမှတ် 38၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း၊ ဗိုလ်ချို 1 ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။