စန်းမေတ္တာ ဆေးခန်

1 Mins read

  • 01-8010661, 09-5084572
  • အမှတ် 1094၊ စက်မှုလယ်ယာလမ်း၊ 45 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။