စည်သူအောင် ဆေးခန်း

  • 09-421019920
  • အမှတ် 38၊ ဗဟန်း 3 လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။