ခ်မ္းေျမ႕ ေဆးခန္း

1 Mins read

  • 09-5104095
  • အမွတ္ 59၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ 4 ရပ္ကြက္ (ေတာင္)၊ သာေကတၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။