ခိုင်သက်အောင် ဆေးခန်း

  • 01-561741
  • အမှတ် 8/ခ၊ မေတ္တာလမ်း၊ 11 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။