ပင္နီဆလင္ေဆးသည္ အဓိကအားျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ အသိမ်ားေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။၄င္းသည္ ပင္နီဆလင္မႈိမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆးျဖစ္ေပသည္။

အသံုးျပဳေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ
-အနာစိမ္း၊ အနာစက္၊
-ဦးေနွာက္အေျမႇးေယာင္ ေရာဂါ၊
-အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါ၊
-ကာလသားေရာဂါ၊
-ဆံုဆို႔ေရာဂါ၊
-ေမးခိုင္ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ပင္နီဆလင္ေဆးသည္လည္း ပိုးသတ္ေဆး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ရာ ၄င္းကို ထိုးနွံရာတြင္ ေဆးလိပ္ပတ္လည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပင္နီဆလင္ေသာက္ေဆးကို ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
-လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အာသီးေယာင္
-ေလးဘက္နာ ကာကြယ္ေဆး
-သြားဖုံးေယာင္ ေရာဂါ။

ေလးဖက္နာ ကာကြယ္ေဆး ေသာက္သံုးမည္ဆိုပါက ေဆးကို လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အျပည့္အဝ ေသာက္သံုးရန္
အေရးႀကီးပါသည္။