ပါဝင္ေသာပစၥည္း-စီဖီဇင္း ၄၀၀မီလီဂရမ္။
ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား- ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား(နားျပည္ယိုျခင္း၊
ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အျခားပိုးသတ္ေဆးမ်ားနွင့္ မေပ်ာက္ေသာပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသက္ရူ
လမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား။)။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ျခင္း။ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- လူၾကီးမ်ားနွင့္ ၁၂နွစ္အထက္ကေလးမ်ား- ၂၀၀-၄၀၀မီလီဂရမ္ ၁ၾကိမ္သို႔ ၂ၾကိမ္ ခြဲေသာက္ရန္
၇-၁၄ရက္လိုအပ္သလို ေသာက္ရန္။
ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ- ၄၀၀-၈၀၀မီလီဂရမ္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-အူေရာင္ျခင္းစေသာ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းျပႆနာ
ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေနသူမ်ား သတိထားသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္
ပ်က္ေနသူမ်ားတြင္ ေဆးပမာဏ ညွိေပးရပါမည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္နွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ မသံုးစြဲရပါ။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-၀မ္းေလ်ာျခင္း၊ ၀မ္းေပ်ာ့ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း၊ ေဆးမတည့္ျခင္း၊
အင္ျပင္ထျခင္း စသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)