ပါဝင္ေသာပစၥည္း-သက္ေစာင့္ဓာတ္ ဗီတာမင္ ဘီအုပ္စု (ဘီ ၁၊၆၊၁၂)။
ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-ဗီတာမင္ ဘီ ခိ်ဳ႔တဲ့သူမ်ား၊ ဗီတာမင္ ဘီ ခ်ိဳ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ား
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-တစ္ၾကိမ္ ၁ေတာင့္ တစ္ေန႔ ၃ၾကိမ္ သို႔ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲရန္။ တီဘီေဆး၊ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ား
ေသာက္သံုးေနပါက ဘီတက္အားေဆးကို ေသာက္သံုးေပးသင့္ပါသည္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔- + သို႕ –
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆးမတည့္ျခင္း၊ ဆီးအ၀ါေရာင္မ်ားသြားျခင္း၊ ေဆးကိုအလြန္ ၾကာရွည္စြာသံုးစြဲပါက အာရံုေၾကာငယ္မ်ား ထိခိုက္တတ္ပါသည္။
အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ဗီတာမင္ ဘီနွင့္ေဆးမတည့္သူမ်ား
တြဲဖက္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား-လီဗိုဒိုပါေဆး၏ အာနိသင္ကို က်ေစပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာေသာက္ေဆးမ်ားသည္ ဘီတက္စုပ္ယူမႈကို က်ေစပါသည္။