ပါဝင္ေသာပစၥည္း- အိုင္အိုဒင္းပိုးသတ္ေဆး။
ေဆးပံုစံ-လိမ္းေဆး (ေဆးရည္၊ အဆီ၊ ဖ်န္းေဆး)။
ဤေဆးသည္ ေသာက္သံုးရန္ေဆး မဟုတ္ပါ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-အနာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားကို ပိုးမ၀င္ေစရန္၊ မခြဲစိတ္မွီနွင့္ခြဲျပီး အေရျပားေပၚပိုးမ၀င္ေစရန္၊
ခြဲခန္းမ၀င္မွီဆရာ၀န္နွင့္ ခြဲစိတ္ခန္း၀န္ထမ္းမ်ား လက္ေဆးရန္ စသည့္ျဖင့္ ပိုးမ၀င္ေစရန္ ကာကြယ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-ေဆးညႊန္းကို ေသခ်ာစြာဖတ္၍ သံုးစြဲပါ။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ေဆးလိမ္းထားေသာေနရာတြင္း ယားယံျခင္း၊ ပူျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။
-မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ ရည္ရႊယ္္၍ျဖစ္္ေစ ေသာက္သံုးမိပါက နီးစပ္ရာေဆးရံုတြင္ကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လည္ပင္းရွိ
သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းကိုပံုမွန္ စစ္ေဆးရပါမည္။
သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား-အိုင္အိုဒင္းနွင့္မတည့္သူမ်ား ေဆးမသံုးမီ တည့္မတည့္အရင္ စစ္ေဆးပါ။
သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း မေကာင္းလွ်င္ သတိထားသံုးစြဲသင့္ပါသည္။