လိမ္းေဆးရည္
ပါဝင္ေသာပစၥည္း-ဒက္ဇာပန္သေနာ။
ေဆးပံုစံ-လိမ္းေဆးရည္။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား- ကေလးေသးခံေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပားနီရဲျခင္း၊ အေရျပားေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ ကြဲျခင္း၊
နို႔တိုက္မိခင္မ်ားနို႔သီးေခါင္း နာျခင္း၊ ကြဲျခင္း။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၁ ၾကိမ္ထက္ပို၍ လူးနိုင္ပါသည္။ ကေလးေသးခံလဲျပီးတိုင္း ကေလးေအာက္ပိုင္းကို ေရျဖင့္
ေသခ်ာစြာေဆးျပီးမွ လိမ္းပါ။ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား ကေလးနို႔တိုက္ျပီးမွ လိမ္းပါ။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။