ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ
ေဆးျပား၊ ေဆးရည္။

အသံုးျပဳပံုမ်ား
-ေလပြျခင္း၊
-ေလနာေရာဂါ၊
-ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း။

ေဆးအၫႊန္း
-တစ္ခါေသာက္ တစ္ျပား၊
-ဝါးစားရန္။

ေဆးမတည့္ျခင္း မရွိပါ။