ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
-ေဆးတစ္ေတာင့္တြင္ ကေလာက္ဇာစလင္ ၅၀၀ မီလီဂရမ္။
-ေဆးရည္ျဖစ္ပါက ၅မီလီလီတာတြင္ ကေလာက္ဇာစလင္ ၁၂၅ မီလီဂရမ္။

အသံုးျပဳပံု
-အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေသာ ေရာဂါ၊
-ေလႁပြန္ေယာင္ ေရာဂါ၊
-ေလႁပြန္က်ယ္ ျပည္တည္ေရာဂါ၊
-နားျပည္ယို၊
-ထိပ္ကပ္နာ၊
-နမိုးနီးယား အဆုတ္ေယာင္ ေရာဂါ၊
-လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အာသီးေယာင္၊
-အရည္ျပားေပၚတြင္ ျဖစ္ေသာ ျပည္တည္နာမ်ား၊
-မ်က္စိစြံ၍ ေယာင္ကိုင္းျခင္း၊
-ေမြးက်ြတ္နာ၊ အနာ႔ပဆုပ္၊
-ရင္သားျပည္တည္နာ၊
-မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေသာ ျပည္တည္နာ၊
-အရိုးျပည္တည္နာ၊
-ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊

ေဆးအၫႊန္း
-လူႀကီးျဖစ္လွင္ အစာမစားမီ တစ္နာရီတြင္ ၅၀၀မီလီဂရမ္၊ တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္၊
-အသက္ ၂နွစ္မွ ဆယ္နွစ္အတြက္ အစာမစားမီ တစ္နာရီတြင္ ၂၅၀မီလီဂရမ္၊ တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္၊
-အသက္ ၂နွစ္ေအာက္အတြက္ ကေလးဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ တုိက္ရန္။

သတိထားရန္ လူနာမ်ား
ပင္နီစလင္ေဆးအုပ္စု မတည့္ေသာ လူနာမ်ား မိမိသေဘာနွင့္မိမိ မေသာက္သံုးရ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ရွားရွားပါးပါး တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ အနီစက္ကေလးမ်ားထြက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။