အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား
-ကေလးမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ဒီ ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက အရိုးေပ်ာ့ေရာဂါ၊ ေျခခြင္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားနိုင္သည္။
-အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ အရိုးပြနိုင္သည္။ ႂကြက္သားနွင့္ အဆစ္မ်ား ကိုက္ခဲနိုင္သည္
-ဗီတာမင္ ဒီ ကိုေ သာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ကယ္လဆီယမ္ စုပ္ယူမႈကို အားေကာင္းေစကာ အရိုးပြေရာဂါကို ကာကြယ္နိုင္သည္။
-ထိုမွတစ္ဆင့္ အရိုးပြျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အရိုးက်ိဳးျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္သည္။
ေဆးအၫႊန္း
-တစ္ေန႔ တစ္လံုး၊
-ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း။